MENÜ

LEE BREDOCH 
Central Asian Shepherd Dog Kennel 

SZERZŐDÉS

 

Mely létrejött egyrészről..............................................................név- mint eladó-továbbiakban eladó, és

 

.....................................................................................................név- mint vevő-továbbiakban vevő között alábbi helyen , időben és feltételek mellett.

 

 1. eladó eladja, vevő pedig megveszi a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete által vezetett FCI által elismert törzskönyv, vagy el nem ismert fajta esetén az Országos Terrier Klub által vezetett törzskönyv   adatai szerint:

...............................................................................nevű....... tkv.jelű...................tkvsz.......................................................chipszámú

...................................................fajtájú...............................méretű........................színű

...................................szőrzetű.............ivarú kutyát, mely a megvételkor.........................(hetes, hónapos, éves) életkorú volt. Születési idő:.............................................................................................

 1. A kutya vételára ......................................ft. azaz.....................................................forint, mely a fenti kutyafajta (átlagára, átlag alatti ára, átlagnál magasabb ár)

mely összeget  a vevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg  eladónak megfizet. (Nem egyösszegű fizetés esetén ld. 12.13. pont. )

 1. A vevő a kutyát jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megtekintett állapotban veszi

át. Az eladó garantálja a  vevő pedig elismeri, hogy a kutya a korának megfelelő

fajtajelleggel rendelkezik, látható hibája nincs. A kan kölyök heréi tapinthatók,

fogazata a fajta szabályainak és korának  megfelel, sérve nincs , farka nem törött. A

kutya ápolt gondozott , élénk,

barátságos, látható egészségügyi problémái nincsenek.

Egyéb tulajdonságai:.......................................................................

 1. Amennyiben a kutya nem felel meg a (3) pontban leírt kívánalmaknak a vevő a

vételkor tudomással bírt a kutya alábbi

hibáiról:............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 1. A vevő az adásvételkor átvette a kutya törzskönyvét, oltási lapját, az átadás igazolását, valamint..........................................................................................................................................................
 2. A vevő az átvételkor a tetoválási szám, illetve a chip alapján azonosította a kutyát.
 3. A vevő tudomással bír arról, hogy a kutya.........................................................hibája okán kutyakiállításon való részvételre, továbbá továbbtenyésztésre alkalmatlan. A kutya törzskönyvezett szülőktől származik, azonban hibája miatt törzskönyv nélkül kerül értékesítésre.
 4. A vevő tudomással bír arról, hogy a kutya szülei tenyésszemlén a szükséges minősítést megszerezték ( igen, nem) , a fajtánál előírt szűrésekkel rendelkeznek (igen, nem).
 5. Eladó kioktatta a vevőt a fajtára jellemző bánásmódra: (ápolás, kozmetika, nevelés),

figyelmeztette  , hogy amíg az összes oltást meg nem kapta és nem érte el a

védettséget nem vihető utcára, nem vihető kutyák közé. Eladó figyelmezteti vevőt,

hogy mozgólépcsőn kézben szállítsa és ne hagyja utcán felügyelet nélkül.  Felhívta

továbbá vevő  figyelmét arra, hogy a kutyát az eladó által adott átadási igazolással a

MEOE- ban a nevére kell íratnia. Tájékoztatta az eddigi etetési

módozatokról. Továbbá.................................................................................

..................................................................................................................................

 1. Az eladó a törvény által kötelezően előírt szavatossági igényen túl (egészséges és

FCI rendszerű kutyakiállításon elbírálható) csak az alábbi tulajdonságokra vállal garanciát:..........................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Eltérő megállapodás hiányában a kutya által megszerezhető minősítésekért,

tenyésztésre alkalmasságért, egészségre ártalmatlan küllemi hibákért (pl. foghiányok,

standard mérettől eltérés, fültartási hibák stb.) ,  garanciát nem

vállal.

 1. Vevő tudomásul veszi, hogy a Ptk. 305-311.§. rendelkezéseinek megfelelően az eladó a kutya szavatossági igényre okot adó hibáiért a vételtől számított 60 napon belül köteles felelőséget vállalni. Az un. „rejtett „hibák esetében a vételtől számított 12 hónapon belül, de a hiba kiderülésétől  számított 60 napon belül érvényesítheti a vevő a szavatossági igényeit. A vevő a  hiba kiderülésekor a legrövidebb időn belül az eladót  írásban és a hiba valósságát igazoló dokumentum mellékelésével köteles értesíteni.  A szavatossági igény kicserélés, árleszállítás, vagy  súlyos hiba esetén az eredeti állapot helyreállítása. Vevő tudomásul veszi, hogy szavatossági igényét –ha felek másképp nem állapodnak meg-csak olyan hiba esetén érvényesítheti, amely a „rendeltetésszerű használatot „ lehetetlenné teszi. Ez kutyánál , ha felek tenyészthetőségben, vagy más tulajdonságban nem állapodtak meg, a súlyos, gyógyíthatatlan, vagy az életminőséget súlyosan rontó betegség, a bizonyíthatóan az eladónál szerzett fertőzés, továbbá az FCI által elismert fajtastandardtól való olyan egértelmű eltérés, ami kizárja, a kutya FCI által elismert fajtatisztaságát.
 2. Felek megállapodnak abban, hogy egymással a kapcsolatot az alábbi módon tartják:.........................................................................................................................................................................................................................................................................
 3. Amennyiben a vevő az átvételkor nem, vagy nem a teljes vételárat fizeti meg, az eladó a teljes vételár kiegyenlítéséig a kutya törzskönyvét és az átírási igazolást visszatarthatja . Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg vevő kifizetett.......................  .ft. azaz.................................................................forint  vételár részletet. A teljes vételárat......................................................................ig fizeti ki. A kárveszélyt a vevő az átvételtől viseli és tudomásul veszi, hogy a vételárat akkor is ki kell egyenlítenie, ha a kutya elpusztul, elvész, vagy más okból tulajdonából kikerül.. Ez alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kutya elhullása „hibás teljesítésből” eredő betegségből ered.
 4. Amennyiben a felek a vételárat nem/vagy nemcsak  pénzösszegben, hanem szuka kutya esetében  kölyök visszatérítésben, vagy kan kutya esetében fedezésben határozzák meg, akkor az eladó a teljesítésig a kutya törzskönyvét (igen, nem)  és az átírási igazolást (igen, nem)  visszatarthatja.

Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg vevő kifizetett..........................ft. azaz  ..........................................................forint vételár részletet. Vevő továbbá vállalja, hogy a tenyésztéshez szükséges minősítés megszerzését követően a MEOE-ban engedélyezett életkor betöltését követően a kutyát az eladó által megjelölt kannal befedezteti és az alomból ....................db. utódot átad. Amennyiben a fedező kan kutya tulajdonosa az első választású kölyökre nem tart igényt, akkor az eladót illeti meg az első választási jog. Ha a fedező kan kutya tulajdonosa igényt tart az elsőválasztású kölyökre, akkor eladó a sorrendben másodikként választ. Eltérő megállapodás hiányában a teljesítésig az alom az eladó kennelnevén kerül törzskönyvezésre, ha a felek másképpen állapodnak meg, akkor „egyszeri tenyésztésre” az eladó hozzájáruló nyilatkozatot ad .A feltétel teljesítéséig a költségeket és a kárveszélyt a vevő viseli. A feltétel bekövetkezése után az eladó a kutya törzskönyvét átadja és az átíráshoz hozzájárul. A teljesítés lehetetlenné válása esetén a Ptk. 312.§. szerint kell eljárni. Amennyiben kan kutyáról van szó, az eljárás annyiban különbözik, hogy a vevő köteles az eladó által megjelölt.................db. szuka kutya befedezéséhez a kant rendelkezésre bocsátani és a fedezésből született első választású utód, vagy a fedezési díj eladót illeti.

 1. Közös tulajdonba kerül a kutya amennyiben eladó és vevő így állapodik meg.

Ebben az esetben a kutya a MEOE-ban mindkettőjük nevére kerül bejegyzésre, a

jogokat és kötelességeket és a költségeket az alább megjelölt arányban osztják  meg:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a kárveszélyt az a fél viseli akinek a kutya a birtokában van. A közös tulajdon esetében

a Ptk  közös tulajdonra vonatkozó szabályai az irányadók.

15. A felek az eladó javára visszavásárlási jogot kötnek ki  (igen,   nem). Visszavásárlási

jog kikötése esetén eladás, vagy elajándékozás előtt a kutyát az eladónak

visszavásárlásra kell felajánlani. Amennyiben a tértivevényes levél kézhezvételétől

számított 8 napon belül visszavételi jogával nem él , úgy a kutya elidegeníthető.

 

16    A  felek fenntartásaikat kötelesek a MEOE-ban bejelenteni és abból egy példányt a

Törzskönyvezési osztálynak átadni.

 

Jelen szerződésben a nem kívánt részt áthúzással kell hatálytalanítani, ahol választási lehetőség van, ott a választott szöveget, vagy a melléírt „igent, vagy „nemet” alá kell húzni. Vita esetén a felek bírósághoz fordulás előtt megkísérlik problémájukat a MEOE, vagy az OTK jogsegélyszolgálata igénybe vételével rendezni.

 

A szerződést elolvastam, megértettem, azt alulírott tanuk jelenlétében aláírásommal és minden oldal szignálásával magamra nézve kötelezőnek elismertem.

 

A szerződés minden oldalát a tanúknak is szignálniuk kell.

 

Készült....................db. eredeti példányban

 

Jelen szerződésben nem nevesített kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, különösen a Polgári törvénykönyv az irányadó. Nem egy országban lakó vevő és eladó a magyar bíróság illetékességét  kötik ki vitás ügyeikben ( Pp. 41.§.) . Ez esetben az eladó lakóhelye szerinti bíróság a ..........................................................Bíróság                                  rendelkezik illetékességgel.

 

 

........................................................                                     ....................................................

eladó                                                                                    vevő

 

eladó olvasható neve                                                            vevő olvasható neve

anyja neve:                                                                            anyja neve:

szül:                                                                                      szül:

szig.szám:                                                                             szigszám:

Állandó lakhely                                                                    Állandó lakhely:

Elérhetőségek(nem kötelező beírni)                                    Elérhetőségek: (nem kötelező beírni)

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

 

..............................................................                                               ..........................................................

név                                                                                                        név:

olvasható név                                                                                       olvasható név:

cím:                                                                                                       cím:

 

 

PÓTLAP:

 

Amennyiben a megállapodásban üresen hagyott rész a szöveghez nem elegendő, úgy a pontszámra való utalással azt itt kell folytatni.

 

A pótlap fénymásolható A folytatást eladónak, vevőnek és a tanúknak szignálni kell. Az üresen hagyott részt át kell húzni.

 

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Dátum. ........................................................................................................

 

Asztali nézet